1

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2021-2022

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ
*Για να διαβάσετε τον Ισολογισμό σε PDF μορφή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 – 2022